previous pauseresume next

کمکهای اولیه در کودکان

باعنایت به اینکه کارگاه آموزشی کمک های اولیه در کودکان ویژه بهورزان در تاریخ ۹۴/۳/۲۴ برگزار گردیده است از بهورزان انتظار می رود بعد از کار گاه آموزشی کمک های اولیه در کودکان :

۱- علایم خطر فوری را در کودک تشخیص دهد.

۲-علایم و نشانه ها در کودک حادته دیده ،سوخته ،مسموم یا گزدیده شده توسط حیوانات و حشرات را شناسایی کنند.

۳-بر اساس علایم موجود مشکل کودک را طبقه بندی کنند.

۴-اقدامات لازم در هر مورد را اجرا کنند.

۵-زمان پیگیری و اقدامات لازم را اجرا کنند.