previous pauseresume next

نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت مراقبین وبهورزان

با توجه به برگزاری کلاس نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت مراقبین وبهورزان کدها وتاریخ ها جهت برگزاری ازمونهای الکترونیکی به شرح زیر میباشد

مراقبین :   کد پیش ازمون ۳۷۱۵ درتاریخ ۴/۷/ ۹۷ازساعت ۹الی ۱۴

 کد پس ازمون ۳۷۱۶ درتاریخ۷/۷/ ۹۷ ازساعت  ۹الی ۱۴

بهورزان:    کد پیش ازمون۳۷۲۰  درتاریخ۷/۷/۹۷ ازساعت۹الی ۱۴

 کد پس ازمون۳۷۲۱  درتاریخ۹/۷/۹۷  ازساعت۹الی۱۴