previous pauseresume next

معرفی کمیته پیشنهادات

اعضای شورای پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان گلپایگان متشکل از:

۱)      دکتر ناصر رستمی                

۲)     دکتر علیرضا عمو هاشمی     

۳)    مژگان پورخطیبی                  

۴)    معصومه حقیقت( دبیر شورا)

 

اعضای شورای پیشنهادات بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان متشکل از:

۱)دکتر ناصر رستمی

۲)دکترداریوش سلطانی

۳)عباسعلی جمالی

۴)اکرم شیبانی

۵)مریم نیکنامی(دبیر شورا)

اهداف نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات :

۱)     ارج نهادن به فضایل و توانایی های انسان در محیط کار و برخورد با مشکلات کاری

۲)     افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان

۳)     همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴)     اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی

۵)     ایجاد فرصت برای کارکنان در شناخت، پرورش و تقویت استعدادها و توانایی های بالقوه خویش

۶)      استفاده از تجربه، اندیشه و آراء عقاید کارکنان در اداره هر چه بهتر کلیه امور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۷)     افزایش مسوولیت پذیری در حفظ، بقا و رشد روزافزون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۸)     بهبود ارتباطات و روابط متقابل بین کارکنان و مدیران به منظور ارتقای بهرو وری

 

زمينه‌هاي اصلي پيشنهاد

زمينه هاي اصلي پيشنهاد كه امتيازدهي براساس آن صورت مي گيرد به شرح زير است:

۱)     افزايش كارايي و صرفه جويي در منابع

۲)     اصلاح و بهبود روشها و شيوه هاي انجام كار

۳)     افزايش مهارت و كيفيت كاري كاركنان

۴)     ايجاد نظم و انضباط و مقررات

۵)     افزايش انگيزه و رضايت و روحيه ي همكاري و تعاون ابداع و نوآوري

 

شرايط پيشنهاد

۱)پيشنهادات بايد ترجيحا در حيطه كاري فرد و در جهت بهبود روند انجام كار خود باشد.

۲)      پيشنهاد نبايد تكراري باشد.

۳)      پيشنهادات نبايد قبلا در سيستم اجرا شده باشد.

۴)      در تعداد اعضای پيشنهاد دهنده محدوديتي وجود ندارد ولي درصد مشارکت نيز جهت امتياز دهی بايد معين گردد.

۵)      حاوی راه حل يا شيوه مشخصی برای ايجاد تغيير در وضعيت موجود در بخش مورد نظر باشد.

 

فلوچارت نظام پیشنهادات