previous pauseresume next

معرفی واحد مشارکت مردمی

واحد :مشاركت مردمي

نام ونام خانوادگي:بهجت محمد زاده

مدرك تحصيلي:کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس: ۰۳۱۵۷۴۲۷۰۳۰داخلی۲۲۰

 

مشارکت مردمی :

واحد مشارکت مردمی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان گلپایگان میباشد که :

اهدف کلی:ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق جلب مشارکت داوطلبان سلامت

 

اهداف برنامه ای: ارتقاء سطح کمی آگاهی را بطین در برنامه ها

عناوین برنامه ها:

الف- ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان بهداشت :

۱- گسترش مشارکت مردمی و جذب رابطان بهداشتی جدید

۲- رابط روستایی

۳- رابط صنوف

ب- ارتقاء سطح مشارکت رابطان بهداشت:

۱- برنامه رابطان متخصص

۲- سازمانهای غیر دولتی ( NGO )

۳- رابط مربی

۴- جلب مشارکت خیرین در بهبود کیفی برنامه مشارکت مردمی

۵- همکاری در مناسبتهای جهانی و کشوری

پ- ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی:

۱- برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی شیوه نوین آموزشی

۲- آموزشدانشجویان و توجیه نیروهای جدیدالورود به سیستم

۳- تالیفات و انتشارات

۴- کنترل وپیشگیری بیماریهای واگیر وغیرواگیر

 

 

ث- ارتقاءسطح ارتباطات و انگیزه رابطان بهداشت:

۱- ارتباط با رابط و معرفی رابطان بهداشت به جامعه

۲- سفر های برون استانی ودرون استانی

۳- برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب

۴- اطلاع رسانی

۵- مهارت آموزی رابطان بهداشت

ج- سنجش و برنامه ریزی ساختار مشارکت مردمی:

۱- برگزاری جلسات هماهنگی پزشکان و پرسنل رده های محیطی

۲- جمع بندی بررسی و تجزیه و تحلیل فرمهای آماری

۳- نظارت و ارزشیابی برنامه های مشارکت مردمی

۴- تحقیقات کاربردی

۵- کمیته داوطلبان سلامت شهرستان – همکاری رابطین بهداشت با واحد های بهداشتی

شرح وظایف واحد مشارکت مردمی:

۱-احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

۲-انجام هماهنگی های بین بخشی جهت جلب مشارکت فعال و سازنده مردم در ارایه خدمات بهداشتی درمانی

۳-برنامه ریزی جهت اموزش و اشنایی پرسنل مراکز منتخب برای اجرای برنامه های مشارکت مردم

۴-هماهنگی و برگزاری کمیته داوطلبین بهداشتی ستادی و بررسی عملکرد کمیته های بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی و تدوین فیدبک مورد نیاز

۵-تدوین برنامه اجرایی عملیاتی واحد مشارکت مردمی در ابتدای هر سال

۶-هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه اجرای برنامه,رابطین مربی,رابطین تخصصی

۷-هماهنگی و برنامه ریزی و اجرای کارگاه های اموزشی و باز اموزی شیوه های نوین اموزشی جهت پرسنل,کارگاه اموزشی, کارگاه اموزشی , رابط مربی

۸-هماهنگی و برنامه ریزی و برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلبان سلامت

۹-گسترش برنامه رابطین بهداشتی و راه اندازی مراکز بهداشتی جدید در خصوص برنامه رابطین بهداشتی و جذب رابط در مناطق شهری و روستایی

۱۰-تهیه و تدوین مطالب اموزشی و مقالات در زمینه مسایل بهداشتی مورد نیاز رابطین بهداشتی

۱۱-نظارت نسبت به اجرای صحیح برنامه رابطین در مراکز و پایگاههای شهری و مناطق روستایی طبق چک لیست های مربوطه و تنظیم فیدبک

۱۲-نظارت و پیگیری انجام ارزشیابی عملکرد رابطین بهداشتی از دیدگاه خانوار های تحت پوشش

۱۳-بررسی شاخصهای بهداشتی خانوار های دارای رابط در هرسال و تهیه نمودار و درصدوتهیه فیدبک مورد نیاز

۱۴-بررسی و تجزیه و تحلیل فرمهای اماری فصلی رابطان بهداشتی و تنظیم فیدبک مورد نیازٰ، و تحلیل آمار بصورت ۶ماهه وارسال به مراکز

۱۵-شرکت در جلسات شوراها و کمیته های ستادی مرکز و کمیته بهداشتی بانوان شهرستان و مرکز بهداشت استان

۱۶-اجرای فر ایند ارتقاء مستمر کیفیت

۱۷-نظارت بر اجرای طرحهای مداخله ای برای حل مشکل بهداشتی توسط داوطلبان بهداشتی به وسیله اموزش

۱۸-نظارت بر برنامه ریزی و تدوین طرح درس و برگزاری کلاسهای اموزشی رابطین بهداشتی

۱۹- ایجاد هماهنگی لازم و همکاری با سایر واحد های تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی وتعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند

۲۰-جمع آوری گزارش وعملکرد مشارکت مردمی وانعکاس آن به مرکزبهداشت استان

۲۱-همکاری با کمیته امور زنان وخانواده فرمانداری در ارتباط با کلیه برنامه ها

۲۲- هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم های مختلف در ارتباط با برنامه های فرهنگی

۲۳-انجام پیگیری های لازم درجهت تقویت برنامه وجلب مشارکت آنها در برنامه های بهداشتی وجذب رابطین بهداشتی

۲۴- کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه وچگونگی اجرای آن

۲۵- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق