previous pauseresume next

معرفی واحد بهداشت خانواده و جمعیت

معرفی پرسنل ومسئول واحد:

 ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

صغری متقی

کارشناس مسؤل واحد و کارشناس برنامه باروری سالم و سالمندان

۲

مینا صحرایی

کارشناس برنامه مادران ومیانسالان

۳

خدیجه عسگری

کارشناس برنامه کودکان

 

معرفی وظایف واحد :

مراقبت از نوزاد ، ترویج تغذیه با شیر مادر ،مراقبت از کودک سالم و کودک بیمار

بررسی علل وعوامل مرگ کودکان زیر ۵سال وبرنامه ریزی در جهت کاهش آن

مشاوره قبل از بارداری ، مراقبت از مادران باردار در دوران بارداری و پس از زایمان

بررسی علل وعوامل مرگ مادران در دوران بارداری تا۴۲روز پس از زایمان وبرنامه ریزی در جهت کاهش آن

مشاوره باروری سالم و فرزندآوری ، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به گروههای در معرض خطر ومراقبت از زنان واجد شرایط باروری سالم

مراقبت از میانسالان ، تشخیص زودرس سرطانهای شایع زنان ومردان

آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان بالای ۶۰سال

بازدید از بیمارستانهای دوستدار کودک و بخشهای مامایی وزایمان بیمارستان شهرستان

بازدید ازکلیه مراکز وپایگاههای تابعه