previous pauseresume next

معرفی واحد بهداشت حرفه ای

مجید زرین کفش

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت حرفه ای

مهرنوش بنوفاطمه مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت حرفه ای

میلاد فضلی مدرک تحصیلی :کاردان بهداشت حرفه ایی

شماره تماس:۰۳۱۵۷۴۵۰۲۰۳ وشماره ۲-۰۳۱۵۷۴۲۴۰۰۱ داخلی ۲۴۳

۱- بهداشت حرفه ای چیست ؟

علمی است که شناسائی، اندازه گیری و مقایسه با استاندارد و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی، فیزیکی، بیولوزیکی، مکانیکی و روانی که روی سلامتی کارگران یا شاغلین اثر می گذارد را به عهده دارد.

۲- اهداف بهداشت حرفه‌ای

اهداف کلی بهداشت حرفه ای را می توان بدین ترتیب نام برد :

۱- ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

۲- پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی

۳- جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار

۴- انتخاب کارگر مناسب که از لحاظ جسمی و روانی متناسب با کار باشد.

 

۳- اصول بهداشت حرفه اي

شناسايي، ارزشيابي و كنترل جزء اصول كلي بهداشت حرفه اي به منظور دستيابي به اهداف آن قلمداد مي شود. البته در اين سال ها جزء چهارمي را تحت عنوان «پيش بيني» به اين اصول افزوده اند كه مقدم بر سه جزء پيشين بعنوان اصول بهداشت حرفه اي شناخته مي شود.

۱-۳ - شناسايي

همانگونه كه مي توان پيش بيني كرد، هيچگونه عامل تهديد كننده و مخاطره آميزي را براي سلامت نمي توان تحت كنترل در آورد مگر آنكه پيش از هر چيزي به شناخت آن مبادرت شده باشد. بنابراين اولين اولين گام در عمليات اجرايي بهداشت حرفه اي شناسايي است.

مطالعه پرونده پزشكي كارگران نيز مي تواند در صورت مشاهده علائم خاصي در آنها، بازگوكننده انواع مخاطرات موجود در محيط كار باشد. و عموماً كسي بهتر از اپراتور هر دستگاه و فرآيند نسبت به مخاطرات آن فرآيند و دستگاه آگاه نيست. بنابراين، با آموزش كارگران شاغل و كسب آگاهي از آنها مي توان به مخاطرات موجود پي برد.

با انجام اين مرحله، خصوصيات كلي كار و محيط كار شناسايي شده و بدنبال آن مي توان با در نظر گرفتن عواملي مانند شدت خطر، تعداد افراد در معرض و نوع كار، مخاطرات مختلف را بر حسب اهميت آنها اولويت بندي كرده و مقدمات مرحله اجرايي دوم را فراهم كرد.

۲-۳- ارزشيابي

پس از شناسايي، نوبت به ارزشيابي دقيق مخاطرات ناشي از مواجه كارگران با عوامل زيان آور مي رسد. پس از تكميل ارزشيابي، متخصص بهداشت حرفه اي قادر به برآورد يا تعيين ميزان خطري است كه در نتيجه آن عامل در محيط كار شكل مي گيرد.

۳-۳- كنترل

پس از مقايسه ميزان عامل زيان آور با استانداردهاي مربوطه و در نظر گرفتن برخي عوامل موثر(مانند شرايط كار، قابليت هاي جسمي و فيزيولوژيك نيروي كار و...) بسته به نتيجه اي كه از فرايند ارزشيابي بدست آمده است، متخصص بهداشت حرفه اي اقدامات كنترلي مناسب را انتخاب خواهد نمود. اين موضوع ممكن است از عم هرگونه اقدام كنترلي تا اصلاح كامل يك فرايند متفاوت باشد. اقدامات كلي كنترلي شامل جايگزيني، محصورسازي، جداسازي، تهويه، وسايل حفاظت فردي و غيره می باشد.

۴- عوامل زيان آور محيط كار

نيروهاي كار بخشي از كل جمعيت هستند كه سلامت آنها به مقياس گسترده اي تحت تاثير شرايط موجود در محل كار آنها هم قرار دارد. بنابراين هدف در بهداشت حرفه اي تامين محيط شغلي سالم است بطوريكه سلامت كارگران را حفظ نموده و بر بازده كار بيافزايد.

عوامل زيان آور موجود در محيط كار به اشكال مختلفي طبقه بندي و مورد مطالعه قرار مي گيرند كه در يكي از متداولترين آنها اين عوامل در پنج گروه به شرح زير طبقه بندي شده اند:

  • عوامل فيزيكي زيان آور مانند صدا، گرما، سرما، ارتعاش، روشنايي، پرتوها، فشارو..
  • عوامل شيميايي زيان آور نظير انواع مواد شيميايي سمي و آفت كشها كه با برخي از بيماريها و مسموميتهاي ناشي از كار همراهند.
  • عوامل زيست شناختي شامل ويروسها، ريكتزياها، باكتريها، قارچها، انگلها
  • عوامل روانشناختي زيان آور شامل مخاطرات ناشي از ناتواني فرد در تطابق با محيط كار
  • عوامل مكانيكي زيان آور و ايمني كار مانند وضعيت نامناسب بدني در زمان كار با ابزارها و ماشين آلات ( موضوع علم ارگونومي) و يا وقوع حوادث و ايجاد جراحات ناشي از عدم رعايت نكات ايمني در كار با ابزارها و ماشين آلات( موضوع علم ايمني).

۵- برنامه های بهداشت حرفه ای

۱- آزمایشات پزشکی قبل از استخدام

۲- معاینات دوره ای

۳- معاینات استخدامی

۴- نظارت بر خانه های بهداشت و بهورزان در روستا در خصوص پیگیری مسائل بهداشت حرفه ای

۵- نظارت بر کارخانجات و بازرسی ماهانه

۶- طرح بهگر

۷- طرح بقاء ( بهداشت قالی بافان ) طرح مشترک جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت

۸- طرح بهسازی کارگاههای قالیبافی ( طرح اختصاصی وزارت بهداشت در بهداشتی نمودن کارگاههای قالی بافی )

۹- طرح صنوف

۱۰- طرح یایش کارگاههای شهری ( بازدید از کارگاههای سطح شهر )

۱۱- آموزش موازین بهداستی و ایمنی به کارگران، کارکنان و کشاورزان در ارتباط با شغل آنها

۱۲- شناسائی، ارزیابی وکنترل عوامل زیان آور محیط کار

۱۳- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ( صدا سنجی نورسنجی اندازه گیری گاز و بخارات )

۱۴- صدور مجوز ها بهداشتی به کارخانجات

۱۵- ارجاع به دادگاه

۱۶ - برنامه های مربوط به تغذیه کارگران

۱۷- بازدید از معادن، سنگبریها و کوره های آجرپزی