previous pauseresume next

معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم

بپیوست نامه شماره ۱۲۱۲/۴۷۷ جنای آقای حبیبی رئیس شعبه مرکزی بانک مسکن گلپایگان در خصوص معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم جهت اطلاع کلیه همکاران و همشهریان بارگذاری می گردد.

فایل پیوست