previous pauseresume next

مشاوره و شیوه زندگی سالم به روش soc

با توجه به کارگاه برگزار شده با موضوع مشاوره زندگی سالم به روش soc در تاریخ ۹۳/۵/۱۲ از پزشک مسئول مرکز و پرسنل انتظار می رود:

۱-مشاوره ها با soc انجام و ثبت گردد.

۲-مراحل مختلف روش مشاوره با soc را بدانند.