previous pauseresume next

مجمع خیرین شهرستان

مجمع خیرین شهرستان گلپایگان در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۶ در سالن اندیشه شبکه بهداشت با موضوع تبیین اولویت های بهداشتی درمانی شهرستان برگزار گردید که در جلسه آقای دکتر ناصر رستمی به عنوان مدیر شبکه و مدیر عامل انجمن خیریه گزارشی از اقدامات انجام شده برای جذب و تامین نیروهای متخصص در شهرستان ارائه نمودند و در ادامه در خصوص اقدامات مراکز خیریه بر اساس نیازهای واقعی درمان صحبت شد و در انتها در خصوص اخذ مجوز رادیو تراپی و شیمی درمانی توسط بیمارستان آیت الله گلپایگانی شهر گوگد توضیحاتی ارائه گردید.