previous pauseresume next

روزجهانی تخم مرغ وبزرگداشت هفته ملی کودک

به مناسبت روزجهانی تخم مرغ وبزرگداشت هفته ملی کودک واحد بهبود تغذیه وکودکان شبکه بهداشت با همکاری اداره بهزیستی اقدام به برگزاری جشنواره تخم مرغ در دومهد کودک عشق مادری وثناومهدیا نمودند که طی ان ضمن اموزش خواص مفید این ماده غذایی به نواموزان ،انواع غذاهای تهیه شده با تخم مرغ به نمایش گذاشته شدودرپایان از طرف واحد کودکان هدایایی به نواموزان مهد عشق مادری اهدا گردید.