previous pauseresume next

دیابت در سالمندی

با عنایت به اینکه کارگاه آموزشی دیابت در سالمندی ویژه کاردان و کارشناسان مامایی و خانواده  که در تاریخ ۹۳/۹/۱۶ برگزار گردیده انتظار می رود بعد از کار گاه آموزشی دیابت

تعریف دیابت را بدانند

انواع طبقه بندی دیابت را بدانند

عوارض دیابت در سالمندان را بدانند

ارجاع و پیگیری های لازم را انجام دهند

روشها و مداخلات اصلاح شیوه زندگی سالم را بدانند

علایم درمان هیپوگلسیمی  در بیماران دیابتی را بدانند.