previous pauseresume next

احیای قلبی ریوی

با توجه به کلاس برگزار شده در تاریخ ۹۳/۷/۳ برای بهورزان ،انتظار می رود از این تاریخ به بعد بهورزان بتوانند :

۱.روش های ارزیابی وضعیت قلب و تنفس را توضیح دهند.

۲.روش های ارزیابی وضعیت قلب و تنفس را اجرا کنند.

۳.نحوه صحیح انجام تنفس و ماساژ قلبی را توصیف کنند.

۴.نحوه صحیح انجام تنفس و ماساژ قلبی را اجرا کنند.

۵.میزان موثر بودن احیاء و زمان توقف احیاء را توصیف کنند.

۶.زمان احیاء را بیان کنند.