previous pauseresume next

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۷/۱۹ راس ساعت ۸ بامداد آغاز می گردد.از شرکت کنندگان تقاضا می شود راس مقرر در سالن اندیشه حضور یابند.

ضوابط ادامه تحصیل کارکنان

بپیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۲۱۰۰/۲/د  مورخ ۱۳۹۷/۷/۶   موضوع  ضوابط ادامه تحصیل کارکنان ارسال میگردد.  

تلفن گویای ۰۹۶۶۲ جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات علیه میراث فرهنگی

بدین وسیله تصویر نامه شماره ۲۵۴ مورخ ۹۷/۷/۱۱ جناب آقای قانونی سرپرست نمایندگی شهرستان گلپایگان در خصوص تلفن گویای ۰۹۶۶۲ جهت دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه تخلفات علیه میراث فرهنگی جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

نظارت بر عرضه نوشت افزار دانش آموزی

بپیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵۳ جناب آقای یارمحمدیان سرپرست فرمانداری گلپایگان در خصوص نظارت بر عرضه نوشت افزار دانش آموزی جهت اطلاع بارگذاری می گردد.

کلاس مشاوره شیر دهی اواخر نارسی

بدین وسیله تاریخ برگزاری ،همچنین تاریخ و کد پیش آزمون و پس آزمون کلاس مشاوره شیر دهی اواخر نارسی طبق جدول ذیل جهت اطلاع همکاران بارگذاری می گردد:

نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت مراقبین وبهورزان

با توجه به برگزاری کلاس نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت مراقبین وبهورزان کدها وتاریخ ها جهت برگزاری ازمونهای الکترونیکی به شرح زیر میباشد

مراقبین :   کد پیش ازمون ۳۷۱۵ درتاریخ ۴/۷/ ۹۷ازساعت ۹الی ۱۴

 کد پس ازمون ۳۷۱۶ درتاریخ۷/۷/ ۹۷ ازساعت  ۹الی ۱۴

بهورزان:    کد پیش ازمون۳۷۲۰  درتاریخ۷/۷/۹۷ ازساعت۹الی ۱۴

 کد پس ازمون۳۷۲۱  درتاریخ۹/۷/۹۷  ازساعت۹الی۱۴

کلاس آشنایی با بیماریهای واگیر ویژه خدمات

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس آشنایی با بیماریهای واگیر ویژه خدمات در تاریخ ۹۷/۷/۵ راس ساعت ۱۳-۱۱ در سالن کتابخانه شبکه برگزار می گردد.

همچنین لازم به ذکر است :

پیش آزمون مورخ ۴/۷/۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۴ با کد ۳۶۵۱

پس آزمون مورخ ۷/۷/۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۴ با کد ۳۶۵۸

کلاس مدیریت چاقی در بارداری ویژه پزشکان ،ماماها و کارشناسان ستادی

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس مدیریت چاقی در بارداری ویژه پزشکان ،ماماها و کارشناسان ستادی مورخ ۹۷/۷/۹ راس ساعت ۱۴-۱۱ در سالن اندیشه شبکه بهداشت و درمان برگزار می گردد.

ماموریتهای ۶ ماهه اول سال ۹۷

بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران می رساند که برگه های ماموریت ۶ ماهه ی اول سال ۹۷ را ظرف مدت یک هفته به دفتر مدیریت شبکه تحویل دهند.

تکمیل کادر مرکز آموزش بهورزی

مرکز بهداشت شهرستان درنظردارد جهت تکمیل کادر مرکز اموزش بهورزی یک نفر مربی سلامت خانواده از بین شاغلین محیطی دارای مدرک فوق دیپلم و کارشناسی را برگزیند لذا به اطلاع متقاضیان می رساند درخواست های خود را به صورت کتبی تا پایان شهریور به واحد بهورزی تحویل نمایند .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان گلپایگان RSS