previous pauseresume next

دوره آموزشی غیر حضوری ویژه تکنسین های دارویی

دوره آموزشی غیر حضوری جهت تکنسین های دارویی شاغل در مراکز آموزشی درمانی ،بیمارستانها ،شبکه ها  مراکز بهداشتی درمانی تابعه با عنوان آشنایی با عنوان مکمل های دارویی و ورزشی موجود در داروخانه ها با ۱۲ ساعت آموزشی روز یکشنبه ۹۵/۳/۹ ساعت ۱۷ لغایت ۲۰ بصورت الکترونیکی برگزار می شود.بسته آموزشی آزمون پیشگفت در سایت مدیریت توسعه ،منوی آموزش کارکنان ،بسته آموزشی بارگذاری شده است.

در روز آزمون با مراجعه به یکی از روش های زیر می توانند در آزمون شرکت کنند.

۱-http://otms.mui.ac.ir 

۲-http://mui.ac.ir منوی خدمات الکترونیک،زیر منوی آزمونهای الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان

۳- http://mui.ac.ir منوی مدیران و کارکنان ،زیر منوی آزمونهای الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان