previous pauseresume next

چک لیست پایش مراقبین سلامت شاغل در پایگاههای سلامت و مرکز سلامت

ابزار پایش و ارزشیابی کارشناس روان

خودارزیابی روان

ابزار پایش محیط - اصلاح

 خود ارزیابی رضایت شغلی و بررسي هاي عمومي کارشناس بهداشت محیط

خودارزیابی_کارشناس بهداشت محیط

ابزار پایش و ارزشیابی کارشناس مدارک پزشکی

ابزار_پایش_ مرکز- تغذیه

ابزار پایش کارشناس حرفه ای مرکز سلامت جامعه

ابزار پایش مرکز سلامت جامعه

ابزار پایش پایگاه-نهایی

لیست نتایج پایش پایگاه و مرکز سلامت جامعه

دستورالعمل  ارزیابی داخلی جوانان(ویژه پایگاه)

دستورالعمل جوانان(ویژ ه مرکز)

دستورالعمل پایش مراقب (سالمندان ویژه پایگاه)

دستورالعمل پایش مراقب (سالمندان ویژه مرکز)

دستورالعمل نهایی کودکان-پایگاه

دستورالعمل کودکان -مرکز

دستوالعمل میانسالان-مرکز

دستوالعمل میانسالان-پایگاه

دستورالعمل نوجوانان-پایگاه

دستورالعمل نوجوانان-مرکز

فرم آمار اطلاعات جمعیتی مدارس و دانش آموزان  در واحد ارائه دهنده خدمت

فرم شماره دو گزارش عملکرد مراقب سلامت درمدرسه تحت پوشش

فرم شماره یک- گزارش اطلاعات پوشش  ارائه خدمات مراقب سلامت به گروه سنی ۱۸-۶ سال در پایگاه سلامت