previous pauseresume next

کمک های اولیه در بلایا و اصول استریلیزاسیون

با توجه به کلاس برگزار شده در تاریخ ۹۳/۷/۱۰ برای بهورزان ،انتظار می رود از این تاریخ به بعد بهورزان بتوانند:

۱.پنج نمونه از مفاهیم کنترل عفونت را توضیح دهند.

۲.روشهای کنترل عفونت را بصورت کامل توضیح دهند.

۳.مراحل ضد عفونی و استریلیزاسیون را توصیف کنند.

۴.انواع محلول های ضد عفونی و گروههای آنها بیان کنند.

۵.نحوه پیچیدن و باز کردن ست پانسمان  را بطور کامل توصیف کنند.

۶.روش استفاده از فور را با استفاده از تجربیات قبلی توضیح دهند.

۷.نحوه شستشوی دست را تمرین کنند.

۸.انواع خونریزی را نام ببرند.

۹.روش های کنترل خونریزی را توصیف کنند.

۱۰.شوک را تعریف کنند.

۱۱.انواع شوک را نام ببرند.

۱۲.اقدامات لازم زمان بروز شوک را توصیعف کنند.

۱۳.اورژانسهای زنان و زایمان را نام ببرند.

۱۴.اقدامات لازم زمان اورژانسهای زنان و زایمان را توصیف کنند.