previous pauseresume next

ورود اطلاعات کارکنان قراردادی کارمعین و طرح پزشک خانواده در سامانه کارمند ایران

روسا و مدیران محترم  کلیه  واحد های اجرایی دانشگاه با توجه به نامه شماره ۳۰۷۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ مدیرکل محترم اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع و پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۲۶۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۵۹۸۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ مبنی بر اخذ شناسه از سامانه کارمند ایران به نشانی اینترنتیwww.karmandiran.ir  جهت کارکنان قراردادی کارمعین و طرح پزشک خانواده دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری  ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ورود اطلاعات کلیه کارکنان قراردادی کارمعین و طرح پزشک خانواده که پس از تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ به کارگیری شده و دارای کارنامه قبولی ادواری می باشند در سامانه کارمند ایران حداکثر لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/ ۰۵ /۱۳۹۶اقدام لازم معمول گردد .

یادآور میگردد پس از ورود اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران کلیه همکاران محترم می بایست روند تایید درخواست را از قسمت "مشاهده گردش پرونده" تا زمان اخذ شناسه قرادادی پیگیری و در صورت نیاز از واحد رایانه و آمار این مدیریت پیگیری نمایند. نامه های مربوطه به پیوست ارسال می گردد.

نامه پیوست ۱

نامه پیوست ۲