previous pauseresume next

نظارت بر تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی

با توجه به کلاس آموزشی نظارت بر تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی  که در مورخ ۹۴/۸/۲۷ جهت کاردان و کارشناس بهداشت محیط شهرستانهای گلپایگان ،خوانسار ،برگزار گردید انتظار می رود کاردان و کارشناس بهداشت محیط فعالیتهای زیر را در محل خدمت خود انجام دهد:۱-ویژگیهای کمی و کیفی و منابع تولید فاضلابهای شهری و صنعتی را بشناسد.۲-قانون علمی کنترل و مبارزه با دخانیات را بشناسد.۳-نمونه برداری استاندارد فاضلاب و پساب جهت آزمون میکروبی و شیمیایی را بتواند انجام دهد.۴-قوانین و مقررات مربوط به بازیابی و استفاده مجدد پسابها  را بداند.