previous pauseresume next

معدوم سازی

طی بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان و پرسنل محترم نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان که در ساعت ۲۱ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۲ از قهوه خانه ها و سفره خانه های سطح شهرستان انجام گرفت تعداد حدود ۱۷۰ عدد قلیان جمع آوری گردید و پرونده متخلفین به مراجع قضایی ارجاع داده شد.