previous pauseresume next

برگزاری سومین جلسه شورای کارگزاران سلامت در سالن آموزش شبکه بهداشت

درتاریخ ۴/۷/۹۶ سومین جلسه شورای کارگزاران سلامت در سالن آموزش شبکه بهداشت برگزار گردید که ابتدا  خانم پورخطیبی مسئول واحد آموزش در خصوص عملکرد برنامه های خودمراقبتی سازمانی صحبت نمودند وسپس برنامه های واحد بلایا از جمله ارزیابی وآموزش خانوارDART و آموزش مانور تخلیه برگزار گردید.