previous pauseresume next

بازدید سرکار خانم دکتر چنگیز از بیمارستان امام حسین(ع)

در روز پنجشنبه مورخه ۱۴/۱۰/۹۶ رأس ساعت ۴ عصر ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز به اتفاق معاونین توسعه مدیریت آقای دکتر یوسفی، معاون درمان آقای دکترکلیدری و بهداشت آقای دکتر حیدری از بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان بازدید نمودند ، ایشان مورد استقبال نماینده ، فرماندار امام جمعه گلشهر و مسئولین شبکه و بیمارستان قرار گرفتند.

در ابتدای بازدید با حضور افراد مذکور جلسه ای جهت استحضار ایشان از امور شبکه و بیمارستان تشکیل گردید در این جلسه ضمن بررسی مشکلات راهکارهای ارائه خدمت بهتر به مردم شهرستان مورد بررسی گرفت.