previous pauseresume next

اعلام متقاضیان تیم های فنی دربحران

نظربه مصوبه کمیته کارگروه بهداشت و درمان و عنایت به آمادگی لازم دربرابر انواع بحران ها نظیرسیل ،زلزله،تجمعات انبوه نظیر حج و اربعین و... مقتضی است تیم های فنی شامل پزشک،کارشناس یا کاردان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها از قبل سازماندهی شده باشند، لذا همکاران متقاضی طبق فرمت پیوست اطلاعات خود را تا پایان وقت اداری ۹۶/۰۶/۱۹ به واحد مدیریت خطر بلایا اعلام فرمایند.

فایل پیوست: